Skip to main content
Alumni Achievement 校友成就

Antonio DE CARO, PhD 2018

  • Young Scholar Award by the European Association for Chinese Philosophy

 

XU Shi Ying, BA (Hons) 2017

  • Chang Kuo-sin Award for Young Aspiring Communicators - Commentary: Gold Award

 

CHING Wai Kuen, John, BA (Hons) 2005

  • 「卓越教育行政人員獎勵計劃」優異教育行政人員獎

 

LUI Yue Chun, Matthew, BA (Hons) 1999

  • The Second HKBU Distinguished Alumni Award, 2015
  • The Outstanding Young Persons Award, 2006